1. Kontaktuppgifter

Switzerland Cheese Marketing AG, som har sitt säte i Schweiz, och dess dotterbolag (även kallade "vi", "oss" eller "Switzerland Cheese Marketing") är var och en ansvarig för behandling av information i enlighet med denna dataskyddspolicy.

Switzerland Cheese Marketing AG
Laubeggstrasse 68
CH-3006 Bern

Aktiebolag enligt schweizisk lag (CHE-140.749.178)

Tel: +41 (0)31 385 26 26

info@STOP-SPAM.scm-cheese.com

Webbplatser: https://www.schweizerkaese.ch / https://www.fromagesuisse.ch/ https://www.formaggiosvizzero.ch / https://www.cheesesfromswitzerland.com

 

Switzerland Cheese Marketing GmbH
Bretonischer Ring 15
D – 85630 Grasbrunn

Aktiebolag (GmbH) enligt tysk lag (Münchens tingsrätt, registreringsnummer: HRB 84 169)

Tel: +49 (0)81 06 89 87 0

info@STOP-SPAM.schweizerkaese.de 

Webbplats: https://www.schweizerkaese.de/

 

Switzerland Cheese Marketing Benelux s.à.r.l.
Rue de la Glacière 21-23 IJskelderstraat
B-1060 Bryssel

Tel: +32 (0)2 340 84 20

info(at)fromagesdesuisse.be

Webbplatser: www.fromagesdesuisse.be / www.kaasuitzwitserland.be / www.kaasuitzwitserland.nl

 

Switzerland Cheese Marketing Ibérica, SL
C/ Mollet, 8
08120 La Llagosta (Barcelona)
Tel. +34 93 574 76 16 / +34 93 574 76 17

info@STOP-SPAM.quesosdesuiza.com

Webbplatser: www.quesosdesuiza.es / www.formatgesdesuissa.es / www.queijosdasuica.pt

 

Switzerland Cheese Marketing France
16, boulevard de Sébastopol
F – 75 004 Paris

Tel: +33 (0)1 49 96 64 10

Webbplats : www.fromagesdesuisse.fr

 

Switzerland Cheese Marketing Italia srl
Corso Magenta, 56
20123 Milano

Tel: +39 02 48513578

Webbplats:  www.formaggisvizzeri.it

 

Switzerland Cheese Marketing Nordics
Malminkaari 13 A, 00700 Helsinki
Tel. +358 (0)400 278 129

mikko.ruchti@STOP-SPAM.scm-cheese.com

Webbplatser: www.cheesesfromswitzerland.com/sv-SE// www.cheesesfromswitzerland.com/fi-FI/

 

 

 

Dataskyddsombud och representant

Dataskyddsombud:

Switzerland Cheese Marketing AG
Mr Stefan Emmenegger
Generalsekreterare
Laubeggstrasse 68
CH-3006 Bern

2. Rättsliga grunder

Switzerland Cheese Marketing finns representerat i olika länder. Av den anledningen gäller en rad olika rättsliga grunder på både nationell nivå och EU-nivå. Vi har listat den rättsliga grunden som gäller i varje enskilt fall för de olika typerna av behandling av dina personuppgifter, enligt vad som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Att namnge varje rättslig grund som är tillämplig i varje land ligger utanför ramen för denna dataskyddspolicy.

3. Definition av personuppgifter och personuppgiftsbehandling

Termen "personuppgifter" omfattar all information med hjälp av vilken en fysisk person (en individ) kan identifieras direkt eller indirekt. "Behandling" avser hantering/användning av personuppgifter.

Personuppgifter kan delas in i kategorier. Exempel på sådana kategorier och de personuppgifter de innehåller är:

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn, adresser, födelsedatum)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Innehållsdata (t.ex. textposter i webbformulär, fotografier, videor, ljudinspelningar)
 • Avtalsinformation (t.ex. information om avtalet i sig, avtalstyp och löptid, kundkategori, CV)
 • Användningsinformation (t.ex. vilka webbplatser som har besökts och vilka appar som har använts, information om plats och förflyttningar, åtkomsttider, preferenser och kopplingar mellan användare och innehåll)
 • Metadata och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser, plats för enheter/personer)
 • Ekonomisk information (t.ex. kreditkortsnummer, kontonummer, betalningshistorik)
 • Särskilt känsliga uppgifter/särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. religiösa eller politiska åsikter, etnicitet, sexuell läggning)

Ovanstående lista är inte uttömmande. Andra personuppgifter kan också behandlas.

Exempel på behandling inkluderar insamling, lagring, ändring, användning, vidarebefordran eller radering av personuppgifter.

4. Personuppgifter som behandlas och ändamålen med behandlingen

Vi behandlar främst personuppgifter när de kommer direkt från dig (t.ex. när vi skriver till varandra eller när du registrerar dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev, beställer en produkt eller deltar i en tävling). Vi behandlar också personuppgifter som vi får från tredje part, till exempel när vi ger dem i uppdrag att samla in personuppgifter (t.ex. finansiella tjänsteleverantörer för betalningar, leverantörer av internetanalystjänster). I den utsträckning det är tillåtet tar vi också personuppgifter från offentligt tillgängliga källor (t.ex. handelsregistret, Internet, pressen).

Följande avsnitt ger ytterligare information om de personuppgifter som vi behandlar, de ändamål för vilka vi behandlar dem och den rättsliga grunden för behandlingen.

Dina personuppgifter behandlas när du kontaktar oss eller när vi kontaktar dig, t.ex. via e-post, post eller telefon. I allmänhet består uppgifterna av ditt namn och ytterligare kontaktuppgifter och innehållet i meddelandet (inklusive eventuella personuppgifter från tredje part). Omfattningen och syftet beror i hög grad på innehållet i kommunikationen. Vi kommer att vidarebefordra vissa personuppgifter till den ansvariga enheten inom Switzerland Cheese Marketing Group eller, vid behov, till tredje part.

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Användningsinformation (t.ex. tid och innehåll i kommunikationen)
 • Metadata och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser, plats för enheter/personer)
 • Vid behov, information om tredje part
 • Vid behov, särskilt känsliga personuppgifter
Syfte med behandlingen
 • Kommunikation med dig
 • Kundvård
 • Kvalitetssäkring och fortbildning
 • Ytterligare ändamål för vilka kommunikation krävs (t.ex. fullgörande av avtal)
Rättslig grund för behandling
 • Samtycke, om kommunikation sker på ditt initiativ
 • Våra legitima intressen i förhållande till kundnöjdhet, förbättring av våra tjänster, undvikande av fel i våra processer, ökad konkurrenskraft

Dina personuppgifter kommer att behandlas om du köper varor eller tjänster från oss. Detta kommer i synnerhet att ske i avtals- och orderhanteringssyfte, och för att vi ska kunna hantera leverans och fakturering. I vissa fall behandlas beställningar (t.ex. av varor eller informationsmaterial) av andra företag/tredje parter. Vi måste då vidarebefordra/lämna ut nödvändig information till dessa tredje parter för att de ska kunna behandla beställningarna.

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn, adresser)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Innehållsdata (t.ex. användarkontoinformation för att skapa ett kundkonto)
 • Ekonomisk information
 • Avtalsinformation
 • Vid behov, särskilt känsliga personuppgifter
Syfte med behandlingen
 • Förhandsförfrågningar eller fullgörande av avtal
 • Statistiska ändamål för att utvärdera interaktionen med kunder
Rättslig grund för behandling
 • Behandling av förfrågningar innan avtal ingås, fullgörande av avtal
 • Legitima intressen (t.ex. leverans av varor till tredje part)
 • Juridisk skyldighet
 • Uttryckligt samtycke, om särskilt känsliga personuppgifter behandlas

Vi erbjuder betalningsalternativ, t.ex. banker eller andra finansinstitut eller tjänsteleverantörer ("betaltjänstleverantörer"), i syfte att behandla avtal och andra rättsförhållanden. För detta ändamål behandlar betaltjänstleverantörerna kontakt- och identifieringsuppgifter (t.ex. namn, adress), bankuppgifter (t.ex. bankkonto, konto- eller kreditkortsnummer), lösenord och annan betalningsinformation. Se villkoren och andra uttalanden från betaltjänstleverantörerna för mer information om detta. Vi får endast information om bekräftelse eller avslag på betalningen. Betaltjänster kan, när så krävs för kontroll av identitet och kreditvärdighet, vidarebefordra uppgifter till tredje part i enlighet med deras villkor och dataskyddspolicyer.

Vi behandlar olika former av personuppgifter när du besöker våra webbplatser. Vi använder dessa personuppgifter till exempel för att tillhandahålla vår webbplats, av IT-säkerhetsskäl och för att göra våra webbplatser mer användarvänliga. Detta görs med hjälp av loggfiler, kakor (”cookies”), (sociala) insticksprogram, marknadsföringsinstrument för utvärdering av användarbeteende (spårningsverktyg) och liknande teknik. Vi integrerar också andra funktions- och innehållselement, till exempel videor, på våra webbplatser. Alla SCM-webbplatser hostas i Schweiz av METANET AG, Josefstrasse 218, CH-8005 Zürich.

(Server)loggfiler: Webbplatsoperatören/sidleverantören samlar in information om besök på sidorna och sparar denna information i loggfiler. Information som IP-adress, besökta webbplatser och operativsystem som används registreras. Logguppgifterna som samlas in används till exempel för statistiska utvärderingar, för att förbättra webbplatsen, för sökmotoroptimering och vid specifika indikationer på olaglig användning.

(Person)uppgifter som behandlas

Metadata, kommunikationsdata och användningsinformation, t.ex. den begärande datorns IP-adress, datum och tid för åtkomst, namn och URL till den fil som du fått åtkomst till, webbplatsen från vilken åtkomsten härrörde, operativsystemet på din dator och webbläsaren du använder, språkinställningarna i din webbläsare och namnet på din Internetleverantör.

Syfte med behandlingen
 • Att möjliggöra användningen av våra webbplatser
 • Att kontinuerligt säkerställa systemsäkerhet och stabilitet
 • Användning för interna statistiska ändamål (inklusive i händelse av exempelvis attacker på våra webbplatsers nätverksinfrastruktur)
 • Utvärdering vid specifika indikationer på olaglig användning
Rättslig grund för behandling
 • Legitima intressen av behandling av personuppgifter
(Sociala) insticksprogram och annat inbäddat innehåll och funktioner

(Sociala) insticksprogram (”plug-ins”) gör det möjligt att integrera sociala nätverk på Switzerland Cheese Marketings webbplatser och att distribuera webbplatsinnehåll via dessa sociala nätverk, dvs. genom tredje part. Insticksprogram är oberoende tillägg från leverantörer av sådana program. De är märkta med leverantörens logotyp (t.ex. Facebooks "Gilla"-knapp). Vi använder endast inaktiverade insticksprogram och knappar som inte etablerar kontakt med de sociala nätverkens servrar som standard. Insticksprogrammen blir aktiva och upprättar en anslutning till sina servrar först när du aktiverar dem (dvs. klickar på dem) och därmed ger ditt samtycke till kommunikation med de sociala nätverken. Vi har inget inflytande över vilka och hur mycket uppgifter som samlas in och behandlas av insticksprograms-leverantörerna via deras insticksprogram. De servrar som används av insticksprogrammens leverantörer kan vara belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz (t.ex. i USA). Vi använder insticksprogram från Facebook.

Vi integrerar också ytterligare innehålls- och funktionskomponenter från tredje part på våra webbplatser. Dessa kommer från respektive leverantörs servrar och kan inkludera objekt som inlägg eller videoklipp (från leverantören Vimeo, till exempel).

(Sociala) insticksprogram och annat innehåll och komponenter för olika funktioner behandlar din IP-adress när du besöker webbplatsen. Denna information krävs för att visa innehållet och köra funktionerna. Insticksprogram kan också använda tekniker som pixeltaggar och webbfyrar för marknadsföringsändamål (se "Kakor" och "Online-marknadsföring" nedan för mer information om detta).

Om du vill förhindra att dina personuppgifter behandlas på dessa sätt kan du inaktivera kakor eller begränsa användningen av kakor via dina webbläsarinställningar eller använda skriptblockerare (tillgängliga som tillägg i din webbläsare).

Information om syftet med och omfattningen av behandlingen av dina personuppgifter hos de olika leverantörerna av insticksprogram, samt information om dina rättigheter och alternativ gällande inställningar, finns i respektive leverantörs dataskyddsinformation. Leverantörerna tillåter användare att göra specifika inställningar för dataskydd eller att välja att inga uppgifter ska behandlas. Ytterligare information om leverantörerna av insticksprogram:

Facebook

Socialt nätverk, tjänsteleverantör. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, moderbolag: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Webbplats: https://www.facebook.com. Information om dataskydd: www.facebook.com/policy.php

YouTube

Socialt nätverk, videoplattform, tjänsteleverantör. Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Webbplats: https://www.youtube.com/. Information om dataskydd: https://policies.google.com/privacy

Instagram

Socialt nätverk; tjänsteleverantör: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, moderbolag: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; webbplats: https://www.instagram.com; dataskyddspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy

Vimeo

Videoinnehåll; tjänsteleverantör: Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; webbplats: https://vimeo.com; dataskyddspolicy: https://vimeo.com/privacy

Personuppgifter som ofta behandlas av insticksprograms-leverantörer (exempel)

Metadata, kommunikationsdata och användningsinformation, t.ex.: webbläsaren du använder och det faktum att webbläsaren har åtkomst till webbplatsen i fråga, IP-adressen till den begärande datorn, koppling till en personlig profil om du är inloggad på leverantörens webbplats, information om interaktionen (t.ex. användning av gilla-knappen eller skrivna kommentarer)

Syftet med Switzerland Cheese Marketings behandling
 • Underlättande av interaktion med respektive socialt nätverk
 • Att göra våra webbplatser mer attraktiva och öka deras räckvidd
Rättslig grund för Switzerland Cheese Marketings behandling
 • Legitima intressen av att göra våra webbplatser attraktiva och förbättra interaktionen med dig som användare
Kakor

Kakor (”cookies”) är små textfiler som skickas till webbläsaren på din enhet (dator, mobiltelefon etc.) och lagras där när du besöker vår webbplats och våra appar. Kakor innehåller information som används för att koppla ihop dig som användare med din enhet – vanligtvis utan ditt namn, t.ex. via ett nummer. Beroende på typen av kaka kan den också innehålla annan information (t.ex. besökta sidor, besökets varaktighet). Dessutom använder vi liknande tekniker, såsom spårningspixlar (pixeltaggar, webbfyrar). Dessa grafiska element gör det möjligt för oss att samla in statistisk information för onlinemarknadsföring eller webbanalys.

Dels använder vi tillfälliga kakor (sessionsbaserade), som raderas när du lämnar vår webbplats och stänger din webbläsare (sådana kakor används t.ex. för att spara din varukorg). Dels använder vi permanenta kakor, som sparas under en viss tid efter att du stängt din webbläsarsession (sådana kakor används t.ex. för att känna igen dig nästa gång du besöker vår webbplats och visa dig reklam som är skräddarsydd för dina intressen). Vidare placerar vi ut vissa kakor själva (förstapartskakor, t.ex. för väsentliga ändamål), medan andra kommer från tredjepartsföretag (tredjepartskakor, t.ex. för att behandla användarinformation för marknadsföringsändamål).

Vi använder ett verktyg för hantering av samtycke till kakor i syfte att behandla information om kakor. Ditt samtycke, återkallandet därav och administrationen av information om kakor behandlas med detta verktyg. Samtyckesförklaringen sparas så att vi kan verifiera att du har gett ditt samtycke och inte behöver be dig om det igen. I verktyget för hantering av samtycke till kakor delar vi in de kakor vi använder i följande kategorier:

Nödvändiga kakor: dessa kakor krävs för att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt (exempel: sparande av inloggningar eller annan information som anges av användaren, för IT-säkerhet). Information från dessa kakor skickas endast till webbplatsen i fråga. Dessa kakor kräver inte samtycke från dig, och de kan inte aktiveras eller avaktiveras. Du kan dock inaktivera kakor i din webbläsare.

Funktionella kakor (även kända som prestanda-, analys- och statistik-kakor): dessa kakor hjälper oss att förbättra våra webbplatser och produkter och tjänster (exempel: Google Tag Manager [gör det enklare att implementera webbanalysverktyg som Google Analytics], videospelare). Dessa kakor är inte valda som standard. De kräver ditt samtycke och kan aktiveras, begränsas eller avaktiveras.

Marknadsföringskakor (eller reklamkakor, kakor för personanpassat innehåll): dessa kakor används för att visa personlig reklam som är skräddarsydd för användare på grundval av de webbplatser de har besökt (exempel: DoubleClick-annons från Google, Google Analytics, Facebook Pixel, Teads Pixel). Dessa kakor är inte valda som standard. De kräver ditt samtycke och kan aktiveras, begränsas eller avaktiveras.

Du hittar information om de kakor vi använder här.

Förenklad översikt:

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Användningsinformation (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider, användarpreferenser)
 • Metadata och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser, information för att identifiera/autentisera användare)
Syfte med behandlingen
 • Tillhandahållande av webbplatser och säkerställande av att de fungerar korrekt (tekniskt nödvändiga)
 • Säkerställande och skydd av funktioner och erbjudanden på våra webbplatser
 • Anpassning av våra webbplatser i enlighet med användarnas behov och intressen
 • Visning av intressebaserad annonsering på vår webbplats och tredje parts webbplatser under framtida användning
Rättslig grund för behandling
 • Samtycke när vi begär det
 • Legitima intressen (t.ex. av lönsamhet för våra online-erbjudanden och förbättring av dessa)
 • Fullgörande av avtalsförpliktelser om användning av kakor krävs
Spårningsverktyg

Spårningsverktyg används för att mäta och optimera erbjudanden och utvärdera användarbeteende. Vi använder Google Analytics webbanalystjänst, som använder kakor som en metod för igenkänning.

Du hittar information om de spårningsverktyg vi använder här.

Förenklad översikt:

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Användningsinformation (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider)
 • Metadata och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser)
Syfte med behandlingen
 • Mätning av räckvidd (t.ex. igenkänning av återkommande användare, skapande och användning av åtkomststatistik)
 • Spårning (t.ex. intresse- och beteendebaserat skapande av användarprofiler, användning av kakor)
 • Mätning av effektiviteten av marknadsföringsåtgärder
 • Skapande av användarprofiler
 • Annonsering till användare av våra webbplatser på andra webbplatser (remarketing)
 • Intresse- och beteendebaserad marknadsföring
Rättslig grund för behandling
 • Samtycke när vi begär det
 • Legitima intressen (t.ex. av lönsamhet för våra online-erbjudanden och förbättring av dessa)

Vi behandlar dina uppgifter i marknadsföringssyfte online – främst för att placera annonser i reklamutrymmen eller i innehåll som vi använder på grundval av dina potentiella intressen och för att mäta effektiviteten av dessa. Detta gör det möjligt för oss att, baserat på ditt användarbeteende på en viss webbplats, visa annonser som är individuellt skräddarsydda för dig på exempelvis partnerwebbplatser.

Utifrån ditt användarbeteende på vår webbplats, på sociala nätverk eller på partnerwebbplatser skapar vi användarprofiler (profilering) som sparas i kakor (filer) eller via liknande processer. Information som sparas på detta sätt kan också utvärderas på andra webbplatser, kompletteras med andra data och sparas på servrar hos leverantörer av online-marknadsföring.

Användarbeteende inkluderar till exempel webbplatser som besöks och deras innehåll, tekniska data (t.ex. webbläsare som används, IP-adresser), användningstider och platsdata (om du givit ditt samtycke till det senare).

I allmänhet används pseudonymiserade användarprofiler som till exempel inte innehåller några namn eller e-postadresser och endast avkortade IP-adresser. Det innebär att vi och andra leverantörer inte känner till din faktiska identitet. Vi har bara tillgång till den information som sparats i användarprofilerna. I undantagsfall kan vi dock koppla ihop dina personuppgifter med användarprofilerna (t.ex. när vi använder en online-marknadsföringsprocess på ett socialt nätverk som du har åtkomst till som inloggad användare och det sociala nätverket länkar din profil till användarbeteendet).

Vi har information om hur effektiva våra marknadsföringsåtgärder online är (t.ex. om de har lett till att ett avtal ingåtts med oss) och använder denna information för att mäta framgången för våra marknadsföringsåtgärder.

Vi använder Facebook Pixel, Twitter Analytics, Google Ads, Google Tag Manager och Google Ad Manager.

Du kan välja bort att dina personuppgifter behandlas på den aktuella leverantörens webbplats eller i din webbläsares inställningar för kakor.

Facebook Pixel inklusive anpassade målgrupper

Facebook Pixel och anpassade målgrupper kan användas för följande ändamål:

 • Facebook kan definiera personer som besöker ett av våra online-erbjudanden som en målgrupp för annonser, vilket resulterar i att Facebook-annonser kommer att visas för potentiella intresserade användare.
 • Vi kan mäta hur effektiva och framgångsrika våra marknadsföringsåtgärder är och använda denna information för statistiska ändamål, till exempel genom att kunna se om användare skickats vidare till vår webbplats från Facebook-annonser

Vi är gemensamt ansvariga tillsammans med Facebook Ireland Ltd. för insamling och underhåll av händelsedata vid överföring (t.ex. för direktmeddelanden via Facebook Messenger och för visning av annonser). Vi har tecknat ett avtal med Facebook för detta ändamål ("Controller Addendum", se: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum).

Om Facebook ger oss information, analyser osv. är vi inte gemensamt personuppgiftsansvariga, utan Facebook är kontraktsbehandlare: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing). 

Facebook samlar in vissa kontaktuppgifter (t.ex. namn och e-postadresser) eller så överför vi dessa uppgifter till Facebook för att bilda målgrupper för potentiella intressen. Efter att målgrupperna har bildats raderas dessa kontaktuppgifter. Kontaktuppgifter överförs i krypterad form (hash-värden).

Twitter Analytics

Twitter Analytics gör det möjligt för oss att mäta hur effektiva våra marknadsföringsåtgärder online är genom att programmet överför information till oss om hur många användare som har klickat på våra annonser och skickats vidare till vår webbplats. Uppgifterna vi får kan inte användas för att dra slutsatser om din identitet. Twitter kan dock spara och behandla dina personuppgifter och skapa en koppling till en användarprofil. Detta gör det möjligt för Twitter och i synnerhet dess partner att visa annonser på webbplatser. Tjänsteleverantör: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, moderbolag: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; webbplats: https://twitter.com; dataskyddspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Google Ads inklusive konverteringsmätning (tidigare AdWords)

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser som är skräddarsydda för användarnas potentiella intressen inom Googles tjänster (t.ex. Googles sökresultat, YouTube-videor). Dessutom får vi, genom den information som överförs till oss om hur många användare som har klickat på våra annonser, möjlighet att mäta effektiviteten i vår onlinemarknadsföring. Tjänsteleverantör:  Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://marketingplatform.google.com; dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Manager

Google Tag Manager gör det enklare att implementera webbanalysverktyg. Användarens IP-adress överförs/lämnas ut till Google så att den kan köra Google Tag Manager. Inga användarprofiler skapas dock och inga kakor sparas. Tjänsteleverantör: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://marketingplatform.google.com; dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy.

Google Ad Manager (tidigare DoubleClick)

Google Ad Manager gör det möjligt för oss att genomföra remarketing-aktiviteter, dvs. att visa annonser som är skräddarsydda för användarnas potentiella intressen i realtid inom Googles tjänster (t.ex. Googles sökresultat, YouTube-videor). Tjänsteleverantör: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://marketingplatform.google.com; dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy.

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Användningsinformation (t.ex. besökta webbplatser, åtkomsttider, intresse för innehåll)
 • Metadata och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser, platsdata)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadresser, namn)
Syfte med behandlingen
 • Marknadsföring och remarketing
 • Skapande av användarprofiler
 • Mätning av effektivitet och framgång för marknadsföringsåtgärder
 • Skapande av målgrupper för marknadsföringsändamål
Rättslig grund för behandling
 • Samtycke
 • Legitima intressen av att förbättra våra tjänster och erbjudanden och göra dem mer lönsamma

Vi använder tredjepartsapplikationer för att hålla video- och telefonkonferenser och dela datorskärmar. Vissa av dina personuppgifter (t.ex. inloggnings- och kontaktuppgifter, video- och ljuddata, chattmeddelanden, användningsinformation och metadata och, i vissa fall, data för marknadsföringsändamål) sparas av dessa leverantörer på deras servrar och behandlas. Vänligen se dataskyddspolicyerna från de relevanta leverantörerna.

Vi använder Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams.

Vi använder följande tjänsteleverantörer:

Zoom

Videokonferenser, webbkonferenser, tjänsteleverantör; Zoom Video Communications, Inc., 55 Almaden Blvd., Suite 600, San Jose, CA 95113, USA; webbplats: https://zoom.us; dataskyddspolicy: https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html.

Google Meet

Videokonferenser, webbkonferenser, tjänsteleverantör: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://apps.google.com/meet/; dataskyddspolicy: https://policies.google.com/privacy

Microsoft Teams

Videokonferenser, webbkonferenser, tjänsteleverantör: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA; webbplats: https://products.office.com; dataskyddspolicy: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Användningsinformation (t.ex. besökta webbplatser, åtkomsttider, intresse för innehåll)
 • Metadata och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser)
 • Kontaktuppgifter och innehållsdata (t.ex. e-postadresser, telefonnummer, textinmatningar under registrering)
Syfte med behandlingen
 • Tillhandahållande av avtalsenliga tjänster
 • Kommunikation
 • Företagets administrativa organisation
Rättslig grund för behandling
 • Samtycke
 • Förhandsförfrågningar eller fullgörande av avtal
 • Legitima intressen

Vi använder programvarutjänster som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer för att spara och hantera information via Internet (t.ex. kalender, e-postadresser, chattar, bokföringsprogram, informationsutbyte). Dina personuppgifter kan behandlas genom dessa aktiviteter. För att få veta vilka personuppgifter som behandlas, se informationskategorierna som finns angivna i denna dataskyddspolicy tillsammans med detaljer om respektive behandlingsprocess. Även tredjepartsleverantörerna kan komma att behandla personuppgifter i samband med behandlingsprocessen, t.ex. vissa kontaktuppgifter eller användningsinformation och metadata.

Vi använder Microsoft Cloud, Dropbox, Google Drive och Abacus.

Vi använder följande tjänsteleverantörer:

Microsofts molntjänster

Molnleverantör, tjänsteleverantör: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA; webbplats: https://microsoft.com/en-us; dataskyddspolicy: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Dropbox

Molnleverantör, tjänsteleverantör: Dropbox, Inc., 333 Brannan Street, San Francisco, Kalifornien 94107, USA; webbplats: https://www.dropbox.com/en; dataskyddspolicy: https://www.dropbox.com/privacy.

Googles molntjänster

Molnleverantör, tjänsteleverantör: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://cloud.google.com/; dataskyddspolicy: https://www.google.com/policies/privacy.

Abacus

Abacus Research AG
Abacus-Platz 1
9300 Wittenbach
Switzerland

+41 71 292 25 25
info@abacus.ch

Webbplats: https://www.abacus.ch

Dataskyddspolicy: https://www.abacus.ch/en/data-protection

 

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Användningsinformation (t.ex. besökta webbplatser, åtkomsttider, intresse för innehåll)
 • Innehållsdata (t.ex. videor, fotografier, textinnehåll)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadresser, telefonnummer)
 • Metadata och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser)
Syfte med behandlingen
 • Företagets administrativa organisation
Rättslig grund för behandling
 • Samtycke
 • Förhandsförfrågningar eller fullgörande av avtal
 • Legitima intressen

Vi arrangerar tävlingar och andra liknande evenemang ("Tävlingar"). Under tävlingsprocessen samlar vi in både kontaktuppgifter och innehållsdata. Vi behöver dessa uppgifter för att kommunicera med dig, för att rapportera om tävlingen och för marknadsföringsändamål. Mer detaljerad information finns i villkoren för deltagande. Tävlingar kan också genomföras via sociala nätverk eller tredjepartsplattformar. I dessa fall gäller även dataskyddsbestämmelserna för dessa nätverk och plattformar.

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn, adresser, födelsedatum, kön)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Innehållsdata (t.ex. innehåll från onlineformulär, rapportering om tävlingen)
Syfte med behandlingen
 • Anordnande av tävlingar
 • Behandling i marknadsföringssyfte
Rättslig grund för behandling
 • Samtycke
 • Förhandsförfrågningar eller fullgörande av avtal
 • Legitima intressen av att förbättra våra tjänster och erbjudanden, göra tävlingen säker och förebygga missbruk
 • Uppfyllelse av lagliga skyldigheter

Vi behandlar dina personuppgifter när vi skickar ut nyhetsbrev som endast publiceras i elektronisk form. Det kan handla om kontaktuppgifter (t.ex. ditt namn), innehållsdata (t.ex. innehåll från onlineformulär), kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation) och användningsinformation (t.ex. vilka artiklar du klickar på). Du får nyhetsbrev på grundval av ditt samtycke, t.ex. för att du prenumererar på dem, eller baserat på våra legitima intressen av direktmarknadsföring. Vi använder tjänsteleverantören Mailchimp för nyhetsbrev. Du kan när som helst be oss att sluta skicka nyhetsbrev till dig.

Vi behandlar personuppgifter när vi skickar nyhetsbrev, e-post och andra elektroniska meddelanden ("Nyhetsbrev") om särskilda ämnen, om våra tjänster och om oss själva. Vi behandlar dina kontaktuppgifter (e-postadress, adressform och namn för anpassning), innehållsdata och kommunikationsdata. Dessutom samlas teknisk information in när du öppnar nyhetsbrevet (t.ex. IP-adress, tidpunkt då nyhetsbrevet öppnades, din webbläsare och ditt system) och öppnings- och klickfrekvenser mäts. Vårt mål med att behandla de tekniska uppgifterna och analysera målgrupper, ditt läsbeteende (åtkomstplatser enligt IP-adress) och åtkomsttider är att skräddarsy våra produkter och tjänster för att bättre anpassa dem till dina behov samt att förbättra dem på ett generellt plan.

Du får nyhetsbrev på grundval av ditt samtycke, dvs. för att du prenumererar på dem, eller baserat på våra legitima intressen (t.ex. marknadsföring till befintliga kunder). För att förhindra att personer registrerar sig med andras e-postadresser kommer du att få ett e-postmeddelande efter att du har registrerat dig med en begäran att du bekräftar din registrering (dubbel registreringsmetod). IP-adress, ändringar av registreringsdata och tidpunkt för registrering och bekräftelse registreras i dokumentationssyfte. Förutsatt att du bekräftar att du tidigare gett ditt samtycke kan du när som helst begära att samtycket annulleras.

Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev via länken i slutet av nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna och be oss att sluta skicka nyhetsbrevet till dig (med verkan för framtiden). Vi sparar avregistrerade e-postadresser för dokumentation och för att förhindra att nyhetsbrev skickas till dessa mottagare igen (blockeringslistor).

För nyhetsbrev via e-post använder vi Mailchimp, ett företag som har sitt säte i USA. Användardata kan behandlas utanför EES och Schweiz (t.ex. i USA).

Mailchimp

Plattform för e-postmarknadsföring, tjänsteleverantör: Mailchimp – Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA; webbplats: https://mailchimp.com; dataskyddspolicy: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn, adresser, födelsedatum, kön)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Innehållsdata (t.ex. innehåll från onlineformulär)
 • Användningsinformation (t.ex. åtkomsttider, besökta webbplatser, intresse för innehåll)
 • Metadata och kommunikationsdata (t.ex. IP-adress, enhetsinformation)
Syfte med behandlingen
 • Direktmarknadsföring (t.ex. via e-post)
 • Tillhandahållande av avtalsenliga tjänster
 • Kundtjänst
Rättslig grund för behandling
 • Samtycke
 • Legitima intressen av direktmarknadsföring
Post, fax, telefon

Vi behandlar personuppgifter som överförs via post, telefon eller fax för marknadsföringsändamål i förhållande till specifika frågor, våra tjänster och oss själva. Vi behandlar dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, adressform och namn för anpassning).

Du får sådana meddelanden på grundval av ditt samtycke eller baserat på våra legitima intressen (t.ex. marknadsföring till befintliga kunder). Du kan avsluta din prenumeration på meddelanden och begära att vi slutar skicka dem till dig när som helst (med verkan för framtiden). Vi sparar kontaktuppgifter till avregistrerade användare för dokumentation och för att förhindra att nyhetsbrev skickas till dessa mottagare igen (blockeringslistor). Förutsatt att du bekräftar att du tidigare gett ditt samtycke kan du när som helst begära att samtycket annulleras.

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn, adresser, födelsedatum, kön)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
Syfte med behandlingen
 • Direktmarknadsföring (t.ex. per post)
 • Tillhandahållande av avtalsenliga tjänster
 • Kundtjänst
Rättslig grund för behandling
 • Samtycke
 • Legitima intressen av direktmarknadsföring

Vi är representerade på sociala nätverk, specifikt Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn och TikTok. Vi behandlar användarnas uppgifter genom att kommunicera med dem eller erbjuda dem information om oss. I allmänhet använder dessa sociala nätverk användarnas uppgifter i marknadsförings- och marknadsundersökningssyften som vi inte har något inflytande över. Användaruppgifter kan behandlas utanför EES och Schweiz (t.ex. i USA). Se dataskyddspolicyerna och avanmälningsalternativen för respektive socialt nätverk.

Facebook

Socialt nätverk, tjänsteleverantör. Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, moderbolag: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Webbplats: https://www.facebook.com. Information om dataskydd: www.facebook.com/policy.php

Tillsammans med Facebook Ireland Ltd. ansvarar vi för att samla in uppgifter om besökare på vår Facebook-sida ("Fan Page"). Som operatör för en fansida har vi tecknat ett avtal med Facebook ("Information om sidinsikter", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum). I synnerhet definierar detta avtal de säkerhetsåtgärder som Facebook måste vidta och de rättigheter som Facebook måste respektera i relation till de registrerades personuppgifter (t.ex. om användare kan skicka information eller begäran om radering direkt till Facebook).

 

YouTube

Socialt nätverk, videoplattform, tjänsteleverantör. Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Webbplats: https://www.youtube.com/. Information om dataskydd: https://policies.google.com/privacy

Instagram

Socialt nätverk, tjänsteleverantör: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, moderbolag: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; webbplats: https://www.instagram.com; dataskyddspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy

Twitter

Socialt nätverk, tjänsteleverantör Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, moderbolag: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; webbplats: https://twitter.com, dataskyddspolicy: https://twitter.com/en/privacy.

LinkedIn

Socialt nätverk, tjänsteleverantör: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; webbplats: https://www.linkedin.com; dataskyddspolicy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

TikTok

Socialt nätverk; tjänsteleverantör: musical.ly Inc., 10351 Santa Monica Blvd #310, Los Angeles, CA 90025 USA; användare i EES: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland; användare i Storbritannien: TikTok Information Technologies UK Limited, 6th Floor, One London Wall, London, EC2Y 5EB, Storbritannien; webbplats: https://www.tiktok.com; dataskyddspolicy: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn, adresser, födelsedatum)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Innehållsdata (t.ex. innehåll från onlineformulär)
 • Användningsinformation (t.ex. åtkomsttider, besökta webbplatser, igenkänning av återkommande besökare)
 • Metadata och kommunikationsdata (t.ex. IP-adress, enhetsinformation)
Syfte med behandlingen
 • Kommunikation, kontaktförfrågningar
 • Spårning (t.ex. skapande av användarprofiler, intresse- och beteendebaserad marknadsföring, användning av kakor)
 • Mätning av räckvidd (t.ex. igenkänning av återkommande användare, skapande och användning av åtkomststatistik)
 • Försök att nå ut till användare av vår webbplats på andra webbplatser (remarketing)
 • Intresse- och beteendebaserad marknadsföring
Rättslig grund för behandling
 • Legitima affärs- och kommunikationsrelaterade intressen av att erbjuda en informations- och kommunikationskanal

Vi behandlar personuppgifter (t.ex. namn, post- eller e-postadress, andra uppgifter efter behov) när vi håller i evenemang för kunder eller affärspartner (t.ex. sponsrings- eller marknadsförings-evenemang) eller för våra aktieägare/vår styrelse (t.ex. en årsstämma). Ytterligare information kommer att tillhandahållas i villkoren för deltagande i respektive evenemang.

Vi behandlar information för att hålla i dessa evenemang och för kommunikations- och marknadsföringsändamål, t.ex. riktad kommunikation för att uppmärksamma dig på vissa evenemang.

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn, adresser)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Innehållsdata (t.ex. information från registreringsformuläret, information relaterad till evenemanget)
Syfte med behandlingen
 • Evenemang
 • Kommunikation, kontaktförfrågningar
 • Intresse- och beteendebaserad marknadsföring
Rättslig grund för behandling
 • Uppfyllande av avtal och förhandsförfrågningar
 • Uppfyllande av lagliga skyldigheter
 • Legitima affärs- och kommunikationsrelaterade intressen av att erbjuda en informations- och kommunikationskanal

Vi behandlar personuppgifter när du ansöker om ett jobb hos oss. Den information som krävs anges i arbetsbeskrivningen, kravprofilen eller de onlineformulär som du måste fylla i. Normalt behöver vi följande information: ditt namn, din adress och ytterligare kontaktuppgifter, ditt CV, intyg för dina kvalifikationer och referenser.

Jobbansökningar via onlineformulär överförs i krypterad form med hjälp av toppmodern teknik. Ansökningar som skickas via e-post är inte krypterade, så vi tar inte ansvar för överföringen. Om du vill skicka oss din ansökan på annat sätt, vänligen kontakta oss.

Vi raderar i allmänhet personuppgifter från jobbansökningar inom sex månader efter att ansökningsprocessen har slutförts. Om du ger oss ditt samtycke kan vi behålla din ansökan i syfte att överväga om du kan komma i fråga för framtida lediga tjänster.

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn, adresser, födelsedatum, kön)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Innehålls- och avtalsinformation (t.ex. information relaterad till ansökan, såsom referenser och kvalifikationer)
 • Särskilt känsliga uppgifter i enskilda fall (t.ex. om hälsouppgifter är relevanta för jobbet i fråga)
Syfte med behandlingen
 • Bedömning av sökandens lämplighet för det utannonserade jobbet
 • Sparande av ansökan för möjliga framtida lediga tjänster (om den sökande så önskar)
Rättslig grund för behandling
 • Uppfyllande av avtal och förhandsförfrågningar
 • Uttryckligt samtycke om särskilt känsliga uppgifter krävs för ansökan
 • Behandling kopplad till förebyggande hälso- och sjukvård eller arbetsmedicin om särskilt känsliga uppgifter behandlas

Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla lagstadgade krav. Detta inkluderar till exempel att följa gällande lagar och förordningar, hantera klagomål, genomföra interna utredningar, svara på förfrågningar från domstolar och myndigheter och hävda, utöva och försvara oss mot rättsliga anspråk.

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn, adresser, födelsedatum, kön)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Avtalsinformation
 • Innehållsdata
 • Användningsinformation (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider, användarpreferenser)
 • Metadata och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser, information för att identifiera/autentisera användare)
 • Ekonomisk information
 • Vid behov, särskilt känsliga personuppgifter
 • Ytterligare uppgifter som krävs för att uppnå behandlingens syfte
Syfte med behandlingen
 • Efterlevnad av rättsliga krav
 • Säkerställande av efterlevnad
 • Upptäckt och utredning av missbruk
 • Hävdande av våra anspråk och försvar mot anspråk som riktas mot oss
Rättslig grund för behandling
 • Uppfyllande av lagliga skyldigheter
 • Legitima intressen av att undvika förlust/skada och av att uppfylla krav
 • Fullgörande av avtal

Vi behandlar personuppgifter för administrativa och organisatoriska ändamål inom varje enskilt Switzerland Cheese Marketing-företag. Uppgifter överförs också mellan de olika Switzerland Cheese Marketing-företagen (t.ex. för att vidarebefordra förfrågningar och kreditinformation eller granska och förbättra våra processer). Vi vidarebefordrar också personuppgifter till tredje part utanför Switzerland Cheese Marketing för sådana ändamål (t.ex. redovisning av tredjepartsleverantörer, rådgivningstjänster från advokater och skatterådgivare, IT-hantering av IT-företag, betalningsmottagning av betaltjänstföretag).

Personuppgifter som behandlas (efter kategori)
 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn, adresser, födelsedatum, kön)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress, telefonnummer)
 • Avtalsinformation
 • Innehållsdata
 • Användningsinformation (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider, användarpreferenser)
 • Metadata och kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser, information för att identifiera/autentisera användare)
 • Ekonomisk information
 • Vid behov, särskilt känsliga personuppgifter
Syfte med behandlingen
 • Hantering av information som används av mer än ett Schweiz Cheese Marketing-företag
 • IT-hantering
 • Bokföring
 • Arkivering av information
 • Vidarebefordran av förfrågningar till ansvariga organ
 • Granskning och förbättring av processer
Rättslig grund för behandling
 • Uppfyllande av lagliga skyldigheter
 • Legitima intressen kopplade till behandling av uppgifter hos något av Switzerland Cheese Marketing-företagen, som är av övergripande intresse för alla företag inom Switzerland Cheese Marketing
 • Fullgörande av avtal

5. Överföring och tillhandahållande av tillgång till personuppgifter

Vi kan överföra och ge tillgång till personuppgifter som vi får från dig eller från tredje part, både inom och mellan de olika Schweiz Cheese Marketing-företagen ("vidarebefordran").

Vi kan också vidarebefordra personuppgifter som vi får från dig eller tredje part, t.ex. myndigheter, domstolar, personer och andra organ/företag.

Vi handlar inte med personuppgifter och säljer dem inte till tredje part. Vidarebefordran av information sker endast inom den omfattning som anges i denna dataskyddspolicy. Vi vidarebefordrar endast personuppgifter till tredje part som behandlar dina personuppgifter för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner. Vi vidarebefordrar också dina personuppgifter till tredje part om vi  har juridisk skyldighet eller rätt att göra det.

Överföring och tillhandahållande av tillgång till personuppgifter för företag inom Switzerland Cheese Marketing: om detta sker av administrativa skäl utövar vi legitima entreprenörs- och affärsintressen. Detta kan också ske – om så krävs – för att uppfylla avtalsförpliktelser, på grundval av ditt samtycke, eller för att det finns rättsliga grunder för att göra det.

Överföring och tillhandahållande av åtkomst till tredje part utanför Switzerland Cheese Marketing: det kan till exempel handla om IT-tjänsteleverantörer (t.ex. webbhotell, nyhetsbrev via e-post, dataanalys, webbplatsdrift), logistikföretag (leverans av varor), betaltjänstleverantörer, rådgivande tjänsteleverantörer (advokater, skatterådgivare, revisorer, rekryteringsbyråer etc.) och myndigheter eller domstolar. I processen följer vi gällande lagstadgade krav och tecknar avtal med dessa mottagare för att garantera att dina personuppgifter skyddas.

6. Vidarebefordran av personuppgifter utomlands

Mottagarna av dina personuppgifter kan också vara belägna utomlands, dvs. i ett land i Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller ett annat land någon annanstans i världen. Om personuppgifter vidarebefordras eller lämnas ut till mottagare i andra länder eller behandlas i andra länder görs detta alltid i enlighet med gällande lagar.

Personuppgifter vidarebefordras, lämnas ut och/eller behandlas endast utomlands i länder med lämpliga dataskyddsnivåer. Om länderna i fråga inte uppnår lämpliga skyddsnivåer ålägger vi dem genom avtal att skydda personuppgifterna – baserat på en bedömning av varje enskilt fall – med hjälp av EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller standardkontraktet för utkontraktering av den federala dataskyddskommissionären om det gäller Schweiz. Alternativt säkerställer vi att mottagaren tillhandahåller en garanti för att denne har de nödvändiga certifieringarna eller att bindande interna dataskyddsregler ("bindande företagsregler") finns på plats.

Undantag från denna regel är möjliga i följande fall: efter att ha fått riskerna förklarade för dig ger du ditt uttryckliga samtycke till vidarebefordran/utlämnande; vidarebefordran/utlämnande av dina personuppgifter krävs för utförandet av avtalet; vidarebefordran/utlämnande sker på grund av strävan efter rättsliga anspråk eller strävan efter  skydd av andra väsentliga legitima intressen i särskilda fall.

7. Tekniska och organisatoriska åtgärder

Inom ramen för gällande lagstadgade krav vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera lämpligt skydd av dina personuppgifter. I processen tar vi hänsyn till den senaste tekniska utvecklingen, arten och omfattningen av, omständigheterna kring och ändamålen med behandlingen av personuppgifterna, samt de olika sannolikheterna för risk och svårighetsgraden av dessa risker i relation till de berörda individernas rättigheter och friheter.

Tekniska åtgärder inkluderar till exempel kryptering av vår webbplats, underhåll av loggar, åtkomstbegränsning, dataskyddsvänliga förinställningar och säkerhetskopiering av data. Organisatoriska åtgärder inkluderar till exempel ingående av sekretessavtal och andra avtal, utbildning för våra anställda och kontroll av tjänsteleverantörer.

8. Automatiserat individuellt beslutsfattande

Vi använder oss i allmänhet inte av automatiserat individuellt beslutsfattande, dvs. rättsliga beslut utan mänsklig inblandning (t.ex. kreditkontroller). Om vi gör detta kommer vi att meddela dig om detta och inhämta ditt samtycke vid behov.

9. Radering av personuppgifter

Vi raderar dina personuppgifter i enlighet med de lagstadgade kraven, dvs. när du återkallar ditt samtycke till behandling uppgifter, när vi inte längre har ett legitimt intresse av att lagra personuppgifterna eller när vi inte längre har behörighet att behålla uppgifterna av andra skäl (t.ex. att syftet är inte längre giltigt). Det finns undantag från denna regel, särskilt när personuppgifterna krävs för andra ändamål, inklusive juridiska sådana.

Dina personuppgifter kommer att lagras:

 • tills du återkallar ditt samtycke
 • tills skälet till att vi behandlar dina personuppgifter inte längre gäller eller tills det inte längre är nödvändigt att behandla dina personuppgifter (t.ex. efter att du har återkallat din ansökan om ett jobb; när det gäller avtal ska skälen till behandling gälla åtminstone tills tidsfristerna för garanti- eller ersättningsanspråk har löpt ut, så länge som personuppgifter krävs för hävdande av rättsliga anspråk)
 • tills vi inte längre har ett legitimt intresse av att lagra dem (t.ex. när vi inte längre behöver personuppgifter för att försvara oss mot eller hävda rättsliga anspråk eller garantera IT-säkerhet)
 • så länge vi har en laglig skyldighet att bevara dem (t.ex. lagstadgade lagringsperioder för kvitton, skattedeklarationer etc., för skatte- eller handelsrättsliga ändamål)

Du hittar mer information om radering i vår dataskyddspolicy.

10. Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

I enlighet med gällande lagbestämmelser har du följande rättigheter:

 • Rätt till information: du har rätt att bli informerad om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och vilka uppgifter vi behandlar och att få ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med lagstadgade krav. Rätten till information kan begränsas i vissa fall (t.ex. om det är nödvändigt för att skydda andra individer).
 • Rätt till rättelse: du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig rättade.
 • Rätt till radering och begränsning av behandling: inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen av dem begränsas (t.ex. tillfälligt upphävande av behandling). Det finns undantag från detta. Till exempel kan det hända att radering inte är möjligt om personuppgifter krävs för hävdande av rättsliga anspråk.
 • Rätt till dataöverföring: du har rätt att få tillgång till de personuppgifter du lämnat till oss i ett strukturerat, standardiserat, maskinläsbart format eller att få dem vidarebefordrade till en annan personuppgiftsansvarig, i enlighet med gällande lagbestämmelser.
 • Rätt att återkalla samtycke: i de fall där vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke har du rätt att återkalla detta samtycke för framtiden när som helst.
 • Rätt att invända: Du har rätt att när som helst, av skäl som hänför sig till din specifika situation, invända mot behandlingen av dina personuppgifter som utförs på grundval av artikel 6 paragraf 1 i GDPR. Detta gäller även för profilering baserad på dessa bestämmelser. Om personuppgifterna gällande dig behandlas i syfte att tillhandahålla direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig med anledning av sådan reklam. Detta gäller även för profilering i den mån det är kopplat till sådan direktreklam.

11. Inlämnande av klagomål till dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsbestämmelserna.

Du kan lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i den medlemsstat i Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) där du är bosatt eller där du har din arbetsplats eller i den EU/EES-medlemsstat vars dataskyddsbestämmelser du anser har överträtts. En lista över tillsynsmyndigheter för dataskydd finns till exempel här.

I Schweiz kan du kontakta den federala dataskydds- och informationskommissionären.

12. Ändringar i dataskyddspolicyn

Vi kan göra ändringar i denna dataskyddspolicy, särskilt i händelse av lagändringar, förändringar i våra processer för behandling av information eller förändring av företagens kontaktuppgifter. Vi kommer att informera dig personligen om eventuella ändringar i de fall vi är skyldiga att göra det (t.ex. om grunden för ditt samtycke ändras.