Till denna lantliga bild hör inte bara mjölkkor men de bidrar till bevarandet av betesmarkerna genom sin betesverksamhet. Men deras betande begränsas inte bara till enbart underhåll! Deras närvaro påverkar utvecklingen av floran, i synnerhet eftersom deras avföring berikar jorden på ett naturligt sätt och gynnar det mikrobiella livet i marken. Utan närvaro av mjölkkor kan dessa landskap växa igen och så småningom förvandlas till skogar. Närvaron av mjölkkor gör det däremot möjligt för vissa växtsorter att utvecklas. Betesmarkerna hyser gräs, ärtväxter och till och med kryddväxter.

Ofta kompletteras detta arbete av människor som är ansvariga för underhåll av häckar, buskar, stenvallar och murar som fungerar som tillflyktsort och näringskälla för många insekter, fåglar och smådjur.
Därför har närvaron av våra mjölkkor på våra betesmarker under århundradenas lopp förevigats och bidrar även idag till allas välbefinnande.

01_Kuehe.jpeg

En produktion som är korrekt för djuren och produktionen

Schweiz är ett land av betesmarker. Samtidigt som vi gärna promenerar där är våra kor hemma där. Det färska gräset som de betar men även höet och det övriga grovfodret som lantbrukaren har sparat för utfodring av sin djurbesättning under vinterpausen är perfekt anpassat till mjölkboskapens matsmältningssystem. Denna typ av utfodring påverkar även mjölkkvaliteten positivt genom att de exempelvis ökar halten av omättade fettsyror flera gånger om. Enligt olika studier reducerar den dessutom utsläppen av drivhusgaser i samband med smältningen av fodermedlen i våmmen.

För tillverkning av ost av opastöriserad mjölk är det absolut nödvändigt att avstå från alla tillsatser av ensilage eller fodermedel som gjorts hållbart genom en jäsningsprocess. Bete är den naturliga formen av utfodring av kor. Betet gör det möjligt för korna att röra sig fritt och följa det hjordbeteende som är korrekt för arterna. Detta förbättrar både livslängden och fruktbarheten. Den största delen av fodret till våra mjölkkor produceras direkt i verksamheten eller i dess omedelbara omgivning. Detta krav gör det möjligt att reducera transporterna och därmed CO2-emissionerna. En intakt miljö gynnar därför inte bara turister och korttidsgäster utan är absolut nödvändig för våra kors hälsa.

Kuehe_im_Stall.jpg

En socialt kompatibel produktion

En ansvarsmedveten produktion är nära förbunden med en effektiv användning av resurserna oavsett om det är vatten, energi eller exempelvis marken.

Avfallsåtervinning är ytterligare en önskan. Vassle, en biprodukt från ostproduktionen som dock kan belasta miljön, används sedan länge i utfodringen av grisar. Vassleåtervinningen har inte bara fördelar. Fler möjligheter genomförs, t.ex. biogasproduktion eller skötsel av blandade hjordar med mjölkkor och köttkor, varvid de senare utöver gräs även får vassle.

Effektiv användning av energi är en viktig önskan för våra ysterier. Många av dem har fått kunskaper genom energirevisioner för att identifiera förbättringsmöjligheter. Dessa sträcker sig från byte till belysning med LED-lampor via planering av byte av varmvattensystem till analys av tillverkningsprocesser. I en del fall installeras värmeåtervinningsanläggningar som både säkerställer varmvattenberedningen och används för uppvärmning av kontorslokaler och/eller bostäder. Dessa revisioner gör det möjligt att snabbt göra små ändringar som ofta leder till stora besparingar och på medellång sikt planera de kostsamma åtgärderna.

För att producera en liter mjölk behöver man ungefär 10 liter vatten. Denna mängd innehåller både kons vattenförbrukning (den dricker ungefär 50 liter per dag, mer vid hett, torrt väder), rengöringen av mjölkningsbåset och dess utrustning och vid behov bevattning av foderväxterna. Vatten (mellan 3 och 4 liter per liter mjölk) behövs även under ostproduktionen, i synnerhet för rengöring, vilket är absolut nödvändigt både av kvalitetsskäl och hygieniska skäl. Framför allt behandlingen av avloppsvatten utgör en utmaning för ysterierna. Eftersom detta innehåller väldigt mycket organiskt material kan det inte bara ledas ner i avloppsvattnet utan måste dessförinnan genomgå olika behandlingar.

En ansvarsmedveten produktion hänger också samman med respekten för konsumenternas hälsa. Därför åtar sig de schweiziska osttillverkarna att inte använda tillsatser, konserveringsmedel, färgämnen eller smakförstärkare.

03_Theke.jpeg

Ekonomiskt hållbar produktion

Kvalitet har ett pris! Därför har våra mjölkkor krav på bästa tänkbara hantering och respekt för deras behov. Detta gäller även för producenterna. Att producera högvärdig mjölk, att försörja boskapen, att säkerställa tillräcklig mängd av foderreserver av god kvalitet för vintern kräver ett dagligt engagemang av jordbrukaren, hans/hennes medarbetare och hans/hennes familj. Erkännandet av detta engagemang återspeglas i ett rättvist mjölkpris men även i direktbetalningar som ett tecken på att böndernas samhälleliga engagemang beaktas.

Konsumenterna påverkar både odlingsmetoderna och utvecklingen av dem med sina inköp och sina val av livsmedel. Med beslutet att välja schweizisk ost solidariserar sig konsumenterna med en ostproduktion i familjeföretag som är skonsam för miljön som ska möjliggöra en rättvis ersättning till producenterna. Som tack för detta njuter konsumenten garanterat av en hälsosam, naturlig och näringsrik ost.

Därför är vi tacksamma mot konsumenterna för att de ibland accepterar ett något högre pris som tack för en felfri kvalitet och en rättvis betalning till producenterna.